Deprecated: class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/osrodeka/web/monitoring.osrodekanaliz.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4909
Home - Monitoring legislacji - Monitoring Legislacji

Monitoring Legislacji

Z pomocą polskim przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W ramach Projektu prowadzimy ekspercki, systematyczny i kompleksowy obywatelski monitoring legislacji, którym nieodpłatnie dzielimy się z Odbiorcami, mając na uwadze zwłaszcza potrzeby organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Analizujemy prawodawstwo krajowe i unijne pod kątem wpływu regulacji na podmioty „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MiŚP najbardziej potrzebują wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii jakim jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych. Jest to szczególnie potrzebne we współczesnych realiach państwa środkowej Europy, będącego członkiem Unii Europejskiej, gdzie zjawiska jurydyzacji życia społecznego, nadregulacji i inflacji prawa mają charakter powszechny.

W efekcie prowadzonego monitoringu wyznaczony zespół – w skład którego wchodzą doświadczeni prawnicy (praktycy wykonujący zawody radcy prawnego i adwokata), akademicy ze stopniami naukowymi oraz grupa młodszych analityków – opracowuje raporty kwartalne podsumowujące zmiany w prawie obowiązującym. W raportach uwzględniane są zarówno: wchodzące w życie przepisy nowe, projekty w toku procesu legislacyjnego, jak i generalne „polityczne” postulaty nowelizacji prawa. Syntetycznie sformułowane i klarowne przedstawione kwartalne raporty legislacyjne zawierają kompleksowe interdyscyplinarne analizy, uwzględniające nie tylko postulowane zmiany normatywne i literalne brzmienie wchodzących w życie przepisów, ale również próbę ich oceny od strony przewidywanych skutków regulacji.

Naszą ambicją jest, by – za pośrednictwem raportów – nie tylko dostarczać Odbiorcom informacji o dynamicznie nowelizowanym stanie prawnym, ale i w przekonujący sposób pełnić funkcję organizacji strażniczej (tzw. watch-dog), która „patrzy władzy na ręce”, sygnalizuje potencjalne błędy i ryzyka, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu władzy publicznej – reaguje na nie poprzez włączenie ekspertów (własnych oraz zaangażowanych z zewnątrz) w prace legislacyjne.

CO jest w MONITORINGU?

^

Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

^

Cyfryzacja planowania przestrzennego

^

Krajowy Rejestr Zadłużonych

^

Wsparcie dla branży transportowej i kultury

^

Nowe podatki od 2021 r.

^

Zmiany w podatkach dochodowych

^

Wyrok TSUE w sprawie delegowania pracowników

Zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego w sposób permanentny przygląda się postulatom formułowanym przez właściwe organy władzy publicznej, analizuje i opiniuje projektowane przepisy, uczestnicząc w konsultacjach oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, prezentując konstruktywną krytykę lub kierunki pożądanych zmian. Współpracownicy Ośrodka posiadają też bogate doświadczenie na polu prawno-ekonomicznym, w tym również legislacyjnym – niejednokrotnie brali udział w procesach przygotowania nowych regulacji, nowelizowania już obowiązujących, opracowania oceny skutków regulacji lub konsultowania rozwiązań normatywnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem Projektu jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat zmieniającego się otoczenia prawnego, a najlepszym źródłem wiedzy o problemach oraz potrzebach są sami zainteresowani, zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Deklarujemy zatem, że zespół Ośrodka jest otwarty na wszelkie sugestie i sygnały ze strony odbiorców raportów legislacyjnych, szczególnie polskich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Poza omówieniem wskazanego problemu w kolejnym raporcie legislacyjnym, komentarzu eksperckim, czy przygotowaniem zindywidualizowanej ekspertyzy, gotowi jesteśmy również – jako „organizacja strażnicza” – podjąć się działań mających na celu zmianę niepożądanego stanu prawnego lub wadliwej praktyki stosowania prawa, by obowiązujące regulacje i organy władzy publicznej jak najlepiej służyły obywatelom i przedsiębiorcom Rzeczypospolitej Polskiej.

innymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdecydowaliśmy się skupić na monitoringu polegającym na analizie prawodawstwa krajowego i unijnego pod kątem wpływu regulacji na organizacje „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MŚP potrzebują najbardziej wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii, jaką jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych.

W efekcie prowadzonego monitoringu wyznaczony zespół opracowuje raport kwartalny podsumowujący zmiany, które mają wpływ na konkretne grupy docelowe. Raporty zawierają kompleksowe interdyscyplinarne analizy, uwzględniające nie tylko postulowane zmiany normatywne i literalne brzmienie wchodzących w życie przepisów, ale również próbę ich oceny od strony przewidywanych skutków regulacji. Naszą ambicją jest, by w ten sposób nie tylko dostarczać adresatom naszych raportów informacji o dynamicznie nowelizowanym stanie prawnym, ale i w przekonujący sposób pełnić funkcję organizacji strażniczej (tzw. watch-dog), która „patrzy władzy na ręce”, sygnalizuje potencjalne błędy i ryzyka, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu władzy publicznej – reaguje na nie poprzez włączenie ekspertów (własnych oraz zaangażowanych z zewnątrz) w prace legislacyjne.

Przygotowując kwartalny raport legislacyjny – zwłaszcza we współczesnych realiach państwa środkowej Europy, będącego członkiem Unii Europejskiej, gdzie zjawiska jurydyzacji życia społecznego, nadregulacji i inflacji prawa mają charakter powszechny, nie sposób uniknąć zarzutów arbitralności w wyborze omawianych zagadnień oraz skrótowości w relacjonowaniu propozycji legislacyjnych.

Przyjmujemy jednak, że prezentowane w raportach legislacyjnych treści powinny być maksymalnie esencjonalne i przystępne, bez powielania enigmatycznego często brzmienia przepisów, lecz poprzez wskazanie najistotniejszych kwestii w sposób klarowny i zwięzły. Zależy nam na przedstawieniu ich w taki sposób, by niebędąca prawnikiem osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zaangażowania w życie społeczne, mogła zorientować się w temacie projektowanych lub zyskujących moc obowiązującą rozwiązań prawnych. Staramy się przy tym skupić nie na rozważaniach teoretycznych i ocenach światopoglądowo- politycznych, ale formułować uwagi praktyczne, sugerować pragmatyczne szanse i konkretne zagrożenia związane z nowymi regulacjami.

 

monitoringów legislacji

poradnik

Zależy nam na tym, by udostępniane przez nas raporty jak najpełniej zaspokajały oczekiwania Odbiorców, zwłaszcza organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorców. W związku z tym, wsłuchujemy się w Wasz głos – jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do analizowanych projektów i badanych zagadnień. Jeśli dane rozwiązanie prawne (obowiązujące, wchodzące w życie, projektowane) budzi Twój niepokój, stanowi zagrożenie dla życia gospodarczego lub wiąże się z ryzykiem szkód społecznych – skontaktuj się z nami: biuro@osrodekanaliz.pl

Po wstępnej analizie problemu, przedstawimy naszą opinię i ewentualną propozycję dalszych działań w tym temacie.

ARCHIWUM

POBIERAM

Ostatni raport z Monitoringu Legislacji – IV kwartał 2020 r. oraz raporty archiwalne. 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im Hipolita Cegielskiego. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych